top of page

Luonnon monimuotoisuuden suojelu kuuluu kaikille

Yritysvastuu on nousussa. Sen lisäksi töitä paiskitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta oletko ikinä kuullut sellaisesta höpöpöjutusta kuin luonnon monimuotoisuus? Ilmastonmuutos on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeä asia ja monille kysymys elämästä ja kuolemasta. Itseäni kuitenkin huolettaa todella, miten huonosti luonnon monimuotoisuuden katoaminen tunnetaan. Tässä on mielestäni yksi selkeä määritelmä termistä: “Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua. Monimuotoisuus on ikään kuin luonnon vastustuskyky. Se auttaa luontoa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja tauteihin.”1

Luonnon monimuotoisuus heikkenee valtavasti ja noin 25 % kasvi- ja eliölajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja hävitä maapallolta.2 Jokaisella lajilla on itseisarvo. Tämän lisäksi ihmiskunnan olemassaolo on täysin riippuvainen luonnon tuottamista ekosysteemipalveluista. Näistä palveluista suuri osa ei ole täysin korvattavissa, ja jotkut ovat täysin korvaamattomia.2 Toki voi uskoa, että robottimehiläinen tulee korvaamaan oikeat pölyttäjät, mutta itse en lähtisi tätä tietä kokeilemaan. Lajeja siis kuolee sukupuuttoon kiihtyvällä tahdilla ja vaikka jotkin lajit selviytyivät pienissä määrin hengissä, lajisto yksipuolistuu valtavasti. Tästä oiva esimerkki ovat metsät.

Luonnon monimuotoisuuden katoaminen on kaiken lisäksi paikallinen ongelma. Eli mahdollisuutta ongelmien sysäämiseen muiden harteille (esim. Kiinaan) ei ole. Monimuotoisuus katoaa läheltä (ja kaukaa). Meidän tulisi toimia luonnon arvoilla ja ymmärtää, että jokaisella eliöllä ja kasvilla on rooli tässä monimutkaisessa rakenteessa, jota kutsumme nimellä luonto.


Luonnon Arvoilla -logossa on korpikolva-niminen koppakuoriainen. Korpikolvalle tyypillistä elinympäristöä ovat runsaasti kookasta maassa lahoavaa kuusta sisältävät korvet ja niiden läheisyydessä olevat runsaslahopuustoiset kangasmetsät. Korpikolva elää vain tietyn lahoasteen puissa ja on palorefigiolaji eli vaatii alueen, joka ei ole palanut useaan vuosisataan.3 Monet muut lajit kuitenkin nimenomaan vaativat kulottuneita alueita elinympäristökseen. Kovakuoriaisista näitä lajeja ovat esimerkiksi kaskikeiju, kulokauniainen ja tuhkalatikka. Lisäksi palo herättää esimerkiksi kurjenpolven siemenet kasvamaan.4 Ihmisen näkökulmasta edellä mainitut eliöt vaikuttavat jokseenkin vaativilta. Eliöillä on kuitenkin roolinsa luonnon verkostossa, jonka ymmärtäminen on ihmiselle liian vaikeaa. Jokaisella lajilla on oma tarkoituksensa! Ajamalla lajeja sukupuuttoon törmäämme väistämättä tilanteeseen, josta emme pääse takaisin.

Luonnon Arvoilla -verkkosivuilla voi nähdä myös muita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä lajeja, esim. haavan ja rakkohaurun. Molemmat ovat oman ekosysteeminsä avainlajeja, ja tarjoavat elinkaarensa vaiheissa elinympäristön lukuisille muille lajeille. Haavassa elää esim. noin 300 siihen sitoutunutta seuralaislajia.5


Luonnolla on monissa tilanteissa vahva resilienssi. Se kestää isojakin muutoksia ilman romahdusta. Kaikilla systeemeillä on kuitenkin piste, jonka jälkeen muutos keikahtaa jopa peruuttamattomasti toiseen suuntaan. Tämä ilmiö on usein nähtävissä rehevöitymisen yhteydessä. Vesistöt saattavat kestää pitkänkin aikaa valtavaa ravinnekuormaa. Tietyn pisteen ylittämisen jälkeen kuormituksen vaikutukset iskevät päälle ja paluu vanhaan on haastavaa ellei mahdotonta.

Ensihoitona luonnon monimuotoisuuden katoamiseen pidän asian tiedostamista. Mikäli ymmärrämme asian merkityksen, sen arvo silmissämme kasvaa ja alamme automaattisesti miettimään toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Luonnon monimuotoisuus on myös oleellinen osa yritysvastuuta. Paikallisesti se koskettaa esimerkiksi rakennusalaa ja muuta maankäyttöon liittyvää toimintaa. Välillisesti toimitusketjujen ja asiakassuhteiden kautta se on kuitenkin osa lähes kaikkien yritysten toimintaa. Vastuuta ei voi vierittää alihankkijoille vaan se kulkee mukana arvoketjussa. Sidosryhmien tiedostavuus ja vaativuus toimijoiden monimuotoisuustyötä kohtaan tulee kasvamaan voimakkaasti tulevaisuudessa.

Luonnon Arvoilla tuottaa yrityksille työhyvinvointiaktiviteetteja esim. päivä- ja yön yli vaelluksina. Yhtenä teemana toiminnassamme on luonnon monimuotoisuus ja sen merkityksen korostaminen. TyKy-päivien aikana päästään konkreettisesti näkemään erilaisia ekosysteemejä, lajeja ja eliöitä sekä keskustelemaan niiden roolista ympäristössä isommassa kuvassa. Luontoaktiviteetit lisäävät yrityksen henkilöstön ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja kykyä huomioida se paremmin myös omassa työssä. Vaellus on myös loistava esimerkki siitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan käsitellä yritysten tiimipäivien aikana.

2. Globaali arviointiraportti biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista. IBPES-raportti 2019. <https://www.syke.fi/download/noname/%7B1FCCF1C5-8E06-4C84-9ABC-86FE2FF37444%7D/146458>

3.Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Korpikolva.

4.Suomen Luonto 5/2021 s.11

5. Haapa biologisesti tarkasteltuna metsiemme arvopuuKommentare


bottom of page